ALGEMENE VOORWAARDEN
LAATSTE UPDATE, 02 AUGUSTUS 2021
 

Artikel 1 Definities 

1. Robert-Paul Jansen Fotografie, gevestigd te Boomstraat 67a, Gemonde, KvK nummer 83555404, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fotograaf. 
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. 
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Fotograaf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

 

Artikel 3 Offertes 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient ten allen tijden te worden bevestigd. 
2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 
3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

  

Artikel 4 Tarieven en betalingen 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van Fotograaf en reiskosten, zullen apart worden gefactureerd. 
3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Het volledige bedrag dient voor de uitvoering van de overeenkomst te zijn voldaan. 
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Opdrachtgever. 
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de shoot eerder plaatsvindt. 
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotograaf onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 5 Informatieverstrekking Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Fotograaf. 
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
3. Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 
4. Stelt Opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde. 
2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door locatie, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen. 
4. Indien Fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan. 
 

Artikel 7 Wijziging en annulering 

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Opdrachtgever. Fotograaf zal indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. 
2. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.  
3. Annulering door de Opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot: Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door de Fotograaf; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 8 Overmacht 

1. In geval van overmacht is Fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. 
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van Fotograaf jegens Opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade 

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever gedurende een shoot op locatie. 
4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd. 
5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden. 
6. Fotograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever de foto’s na overdracht te bewaren. 
7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.  
8. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. 
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement. 
10. In geval door Opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de Opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. 
11. In het geval dat Fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Fotograaf in rekening is gebracht. 
12. Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen. 

 

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie 

1. De rechten op de door Fotograaf aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Fotograaf. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 
2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen. 
3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Fotograaf. 
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters. 
5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van Fotograaf te vermelden en Fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen. 
6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 
7. Bij inbreuk komt Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft Opdrachtgever Fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. 

  

Artikel 11 Bijzondere bepalingen 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

 

Artikel 12 Levering 

1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
2. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van Fotograaf. 
3. Aanvullende wensen van Opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. Foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden.  
4. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de Opdrachtgever heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. 
5. Fotograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal. 

 

Artikel 13 Klachten 

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fotograaf.  
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 14 Geschilbeslechting 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar Fotograaf is gevestigd. 
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en betrokken derden 12 maanden. 

© 2023 Robert-Paul Jansen // privacy verklaring
KVK 83555404 // algemene voorwaarden